🛠 Estem treballant a la nostra nova web, torna aviat i descobreix-la!

img-0

addicional.com

DADES ADDICIONALS

INTRODUCCIÓ

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ADDICIONAL MÀRQUETING SL informa que és titular del lloc web. D’acord amb la exigència de l’article 10 de la citada Llei, ADDICIONAL MÀRQUETING SL informa de les següents dades:

Raó Social Addicional Marketing, SL

NIF B67399238

Domini addicional.com

Direcció Postal Passeig Manresa 19-25 5º 2º,08201 Sabadell (Barcelona)

Adreça electrònica info@addicional.com

Telèfon 93 720 55 00

Nº Registre Mercantil Tom: 46826 / Foli: 50 / Full: 532184 / Inscripció 1

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, l’accés i l’ús pel lloc web d’ADDICIONAL MARKETING SL confereix la condició d’ usuari.

El lloc web d’ADDICIONAL MARKETING SL proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. El usuari assumeix la seva responsabilitat en lús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos per ADDICIONAL MARKETING SL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per ADDICIONAL MARKETING SL contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

ADDICIONAL MARKETING SL no es fa responsable del contingut dels llocs web a què l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web, sempre que no tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remet o recomana és il·lícita o que lesiona béns o drets de

un tercer susceptible d’indemnització, o, en cas de tenir-ne, actuï amb diligència per suprimir o inutilitzar l’ enllaç corresponent.

S’entendrà que ADDICIONAL MARKETING SL té el coneixement efectiu a què fa referència el paràgraf anterior quan un òrgan competent hagi declarat la il·licitud de les dades, ordenat la seva retirada o que es impossibiliti l’accés a aquests, o s’hagués declarat l’existència de la lesió, i ADDICIONAL MARKETING SL conegués la corresponent resolució, sense perjudici dels procediments de detecció i retirada de continguts que ADDICIONAL MARKETING SL apliqui en virtut d’acords voluntaris i d’altres mitjans de coneixement efectiu que es puguin establir.

ADDICIONAL MARKETING SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del vostre lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, ADDICIONAL MARKETING SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la

navegació per Internet pogués patir lusuari. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Modificacions

ADDICIONAL MARKETING SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del vostre lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions dús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Els canvis a què fa

referència aquest apartat, no afectaran les contractacions realitzades amb data anterior a la data de publicació dels mateixos.

Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

Indicacions de preus

En cas que es mostrin preus de productes i/o serveis, els indicats en pantalla seran els vigents a cada moment. Els preus seran indicats en euros i tindran incorporat l’impost sobre el valor afegit (IVA). En cas que no s’incorpori l’IVA al preu, s’indicarà de manera expressa i es permetrà al

usuari visualitzar el preu final complet.

Així mateix, si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria, incloent-hi, si escau, l’import dels increments o descomptes que siguin aplicables a l’oferta i les despeses addicionals que puguin repercutir al consumidor o usuari.

Propietat intel·lectual i industrial

ADDICIONAL MARKETING SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i

disseny, selecció de materials usats, programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat dADDICIONAL MARKETING SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i

comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, a

qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense lautorització dADDICIONAL MARKETING SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de ADICIONAL MÀRQUETING SL. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i

exclusivament, per a ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines d’ ADDICIONAL MARKETING SL.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Si l’usuari vol presentar una reclamació, ha de contactar amb el correu electrònic info@addicional.com. Així mateix, ADDICIONAL MARKETING SL disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris.

ADDICIONAL MARKETING SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. ADDICIONAL

MARKETING SL té el domicili a BARCELONA, Espanya.

Els contractes subscrits per via electrònica en què intervingui com a part un consumidor, es presumiran subscrits al lloc on aquest tingui la seva residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran subscrits al lloc on estigui establert el prestador de serveis.

Resolució de litigis en línia conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible a l’enllaç següent: https://ec.europa. eu/consumers/odr/

Condicions generals de contractació

Actualment ADDICIONAL MARKETING SL no disposa de pàgina web amb comerç electrònic dins de la seva organització, per la qual cosa no és aplicable aquest apartat. En cas que es procedeixi a la disposició de una pàgina web amb aquestes característiques s’haurà de posar en contacte amb PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA SLU per actualitzar la documentació.

Soluciones que transforman ideas en un impacto creativo